hi,欢迎访问本站!
当前位置: 首页Web前端正文

分享一些CSS代码注释图案

墨初 Web前端 411阅读

下面分享几个利用css中的注释代码来实现一些图像的案例,你可以将下面的代码进行复制并加入到css样式代码文件中即可!

CSS样式代码注释图案

1、CSS注释代码美女图案

/**
 *                    .::::.
 *                  .::::::::.
 *                 :::::::::::  I && YOU
 *             ..:::::::::::'
 *           '::::::::::::'
 *             .::::::::::
 *        '::::::::::::::..
 *             ..::::::::::::.
 *           ``::::::::::::::::
 *            ::::``:::::::::'        .:::.
 *           ::::'   ':::::'       .::::::::.
 *         .::::'      ::::     .:::::::'::::.
 *        .:::'       :::::  .:::::::::' ':::::.
 *       .::'        :::::.:::::::::'      ':::::.
 *      .::'         ::::::::::::::'         ``::::.
 *  ...:::           ::::::::::::'              ``::.
 * ````':.          ':::::::::'                  ::::..
 *                    '.:::::'                    ':'````..
 */

2、美丽的小马

/*
                               _(_/) 
                             ,((((^`
                            ((((  (6  
                          ,((((( ,    
      ,,,_              ,(((((  /"._  ,`,
     (((( ,...       ,((((   /    `-.-'
     )))  ;'    `"'"'""((((   (      
    (((  /            (((      
     )) |                      |
    ((  |        .       '     |
    ))       _ '      `t   ,.')
    (   |   y;- -,-""'"-.   /  
    )   / ./  ) /         `  
       |./   ( (           / /'
       ||               //'|
       ||             _//'||
       ||       ))     |_/  ||
       _     |_/          ||
       `'"                  _
                            `'" 
*/

3、css注释代码图案-狗头

/***                                                                          
 *          .,:,,,                                        .::,,,::.          
 *        .::::,,;;,                                  .,;;:,,....:i:         
 *        :i,.::::,;i:.      ....,,:::::::::,....   .;i:,.  ......;i.        
 *        :;..:::;::::i;,,:::;:,,,,,,,,,,..,.,,:::iri:. .,:irsr:,.;i.        
 *        ;;..,::::;;;;ri,,,.                    ..,,:;s1s1ssrr;,.;r,        
 *        :;. ,::;ii;:,     . ...................     .;iirri;;;,,;i,        
 *        ,i. .;ri:.   ... ............................  .,,:;:,,,;i:        
 *        :s,.;r:... ....................................... .::;::s;        
 *        ,1r::. .............,,,.,,:,,........................,;iir;        
 *        ,s;...........     ..::.,;:,,.          ...............,;1s        
 *       :i,..,.              .,:,,::,.          .......... .......;1,       
 *      ir,....:rrssr;:,       ,,.,::.     .r5S9989398G95hr;. ....,.:s,      
 *     ;r,..,s9855513XHAG3i   .,,,,,,,.  ,S931,.,,.;s;s&BHHA8s.,..,..:r:     
 *    :r;..rGGh,  :SAG;;G@BS:.,,,,,,,,,.r83:      hHH1sXMBHHHM3..,,,,.ir.    
 *   ,si,.1GS,   sBMAAX&MBMB5,,,,,,:,,.:&8       3@HXHBMBHBBH#X,.,,,,,,rr    
 *   ;1:,,SH:   .A@&&B#&8H#BS,,,,,,,,,.,5XS,     3@MHABM&59M#As..,,,,:,is,   
 *  .rr,,,;9&1   hBHHBB&8AMGr,,,,,,,,,,,:h&&9s;   r9&BMHBHMB9:  . .,,,,;ri.  
 *  :1:....:5&XSi;r8BMBHHA9r:,......,,,,:ii19GG88899XHHH&GSr.      ...,:rs.  
 *  ;s.     .:sS8G8GG889hi.        ....,,:;:,.:irssrriii:,.        ...,,i1,  
 *  ;1,         ..,....,,isssi;,        .,,.                      ....,.i1,  
 *  ;h:               i9HHBMBBHAX9:         .                     ...,,,rs,  
 *  ,1i..            :A#MBBBBMHB##s                             ....,,,;si.  
 *  .r1,..        ,..;3BMBBBHBB#Bh.     ..                    ....,,,,,i1;   
 *   :h;..       .,..;,1XBMMMMBXs,.,, .. :: ,.               ....,,,,,,ss.   
 *    ih: ..    .;;;, ;;:s58A3i,..    ,. ,.:,,.             ...,,,,,:,s1,    
 *    .s1,....   .,;sh,  ,iSAXs;.    ,.  ,,.i85            ...,,,,,,:i1;     
 *     .rh: ...     rXG9XBBM#M#MHAX3hss13&&HHXr         .....,,,,,,,ih;      
 *      .s5: .....    i598X&&A&AAAAAA&XG851r:       ........,,,,:,,sh;       
 *      . ihr, ...  .         ..                    ........,,,,,;11:.       
 *         ,s1i. ...  ..,,,..,,,.,,.,,.,..       ........,,.,,.;s5i.         
 *          .:s1r,......................       ..............;shs,           
 *          . .:shr:.  ....                 ..............,ishs.             
 *              .,issr;,... ...........................,is1s;.               
 *                 .,is1si;:,....................,:;ir1sr;,                  
 *                    ..:isssssrrii;::::::;;iirsssssr;:..                    
 *                         .,::iiirsssssssssrri;;:.                      
 */

4、css注释代码图案-键盘

/***
 * ┌───┐   ┌───┬───┬───┬───┐ ┌───┬───┬───┬───┐ ┌───┬───┬───┬───┐ ┌───┬───┬───┐
 * │Esc│   │ F1│ F2│ F3│ F4│ │ F5│ F6│ F7│ F8│ │ F9│F10│F11│F12│ │P/S│S L│P/B│  ┌┐    ┌┐    ┌┐
 * └───┘   └───┴───┴───┴───┘ └───┴───┴───┴───┘ └───┴───┴───┴───┘ └───┴───┴───┘  └┘    └┘    └┘
 * ┌───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───────┐ ┌───┬───┬───┐ ┌───┬───┬───┬───┐
 * │~ `│! 1│@ 2│# 3│$ 4│% 5│^ 6│& 7│* 8│( 9│) 0│_ -│+ =│ BacSp │ │Ins│Hom│PUp│ │N L│ / │ * │ - │
 * ├───┴─┬─┴─┬─┴─┬─┴─┬─┴─┬─┴─┬─┴─┬─┴─┬─┴─┬─┴─┬─┴─┬─┴─┬─┴─┬─────┤ ├───┼───┼───┤ ├───┼───┼───┼───┤
 * │ Tab │ Q │ W │ E │ R │ T │ Y │ U │ I │ O │ P │{ [│} ]│ |  │ │Del│End│PDn│ │ 7 │ 8 │ 9 │   │
 * ├─────┴┬──┴┬──┴┬──┴┬──┴┬──┴┬──┴┬──┴┬──┴┬──┴┬──┴┬──┴┬──┴─────┤ └───┴───┴───┘ ├───┼───┼───┤ + │
 * │ Caps │ A │ S │ D │ F │ G │ H │ J │ K │ L │: ;│" '│ Enter  │               │ 4 │ 5 │ 6 │   │
 * ├──────┴─┬─┴─┬─┴─┬─┴─┬─┴─┬─┴─┬─┴─┬─┴─┬─┴─┬─┴─┬─┴─┬─┴────────┤     ┌───┐     ├───┼───┼───┼───┤
 * │ Shift  │ Z │ X │ C │ V │ B │ N │ M │< ,│> .│? /│  Shift   │     │ ↑ │     │ 1 │ 2 │ 3 │   │
 * ├─────┬──┴─┬─┴──┬┴───┴───┴───┴───┴───┴──┬┴───┼───┴┬────┬────┤ ┌───┼───┼───┐ ├───┴───┼───┤ E││
 * │ Ctrl│    │Alt │         Space         │ Alt│    │    │Ctrl│ │ ← │ ↓ │ → │ │   0   │ . │←─┘│
 * └─────┴────┴────┴───────────────────────┴────┴────┴────┴────┘ └───┴───┴───┘ └───────┴───┴───┘
 */

5、css注释代码图案-佛祖

/***
 *                    _ooOoo_
 *                   o8888888o
 *                   88" . "88
 *                   (| -_- |)
 *                    O = /O
 *                ____/`---'____
 *              .   ' | |// `.
 *               / ||| : |||// 
 *             / _||||| -:- |||||- 
 *               | |  - /// | |
 *             | _| ''---/'' | |
 *               .-__ `-` ___/-. /
 *           ___`. .' /--.-- `. . __
 *        ."" '< `.____<|>_/___.' >'"".
 *       | | : `- `.;` _ /`;.`/ - ` : | |
 *           `-. _ __ /__ _/ .-` / /
 * ======`-.____`-.________/___.-`____.-'======
 *                    `=---='
 *
 * .............................................
 *          佛祖保佑             永无BUG
 */

6、css注释代码图案-瘫痪的佛祖

/***
 * _ooOoo_
 * o8888888o
 * 88" . "88
 * (| -_- |)
 *  O = /O
 * ___/`---'____
 * .   ' | |// `.
 * / ||| : |||// 
 * / _||||| -:- |||||- 
 * | |  - /// | |
 * | _| ''---/'' | |
 *  .-__ `-` ___/-. /
 * ___`. .' /--.-- `. . __
 * ."" '< `.____<|>_/___.' >'"".
 * | | : `- `.;` _ /`;.`/ - ` : | |
 *   `-. _ __ /__ _/ .-` / /
 * ======`-.____`-.________/___.-`____.-'======
 * `=---='
 *          .............................................
 *           佛曰:bug泛滥,我已瘫痪!
 */
标签:
声明:无特别说明,转载请标明本文来源!
相关推荐